POXA DE OFERTA PÚBLICA DE VENDA DE INMOBLES PROPIEDADE DO INSTITUTO GALEGO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA


  • Obxecto: Poxa de oferta pública de venda de inmobles propiedade do Instituto Galego de Promoción Económica.
  • Prego de bases e documentación: O prego de bases polo que se fixan os criterios de venda e demais documentación, poderá ser examinado na páxina web www.xesturgalicia.com(http://xesturgalicia.com) e nas oficinas de Xestión do Solo de Galicia- Xestur, S.A. en horario de 09:00 a 14:00 horas, sitas en:
    •   - Sede Central: As Fontiñas. Área Central. Local 25-Z-1º Andar. C.P.15707 Santiago de Compostela. Tlf: 981541949
    •  - Unidade Territorial Norte: Oficina A Coruña: Ronda de Nelle, 12 bis-1º. C.P.15005 A Coruña. Tf: 981151464  --- Oficina de Lugo: Avda Ramón Ferreiro, 28, 1º. C.P.27002 Lugo. Tf: 982889260.
    •  - Unidade Territorial Sur: Oficina Ourense: Rúa Valente do Casar, 2. C.P. 32003 Ourense. Tf: 988788683.  ---- Oficina Pontevedra: Pza Maruja Mallo 1. C.P. 36206 Vigo. Tf: 986266477.
  Documentación:  Prego de bases e condicións de venda - Relación de bens (anexo I) - Folla de solicitude (anexo III)

  • Presentación de proposicións: As solicitudes presentaranse en sobre pechado, indicando o nome da poxa e o nome do solicitante. O prazo de presentación de proposicións para participar na poxa, rematará o vindeiro 26 de novembro de 2018, podendo facerse a presentación nas citadas oficinas de Xestur, S.A. ata as 14.00 horas do derradeiro día de prazo.
  • Apertura de proposicións: A apertura de proposicións realizarase o día 30 de novembro de 2018 ás 11:30 horas, nas oficinas da sede central de Xestur, S.A. (Pol. De Fontiñas, Área Central, Local 25Z- 1º andar, Santiago de Compostela).
Santiago de Compostela a 22 de outubro de 2018

María Doporto Santos

Xerente