POLÍTICA DE PRIVACIDADE DE XESTIÓN DO SOLO DE GALICIA- XESTUR, S.A.


1.DATOS IDENTIFICATIVOS: De conformidade co deber de información contida no artigo 10 da Lei 34/2002, do 11 de xullo, de Servizos da Sociedade da Información e do Comercio Electrónico, a continuación recóllense os seguintes datos: a empresa propietaria de www.xesturgalicia.com é XESTION DO SOLO DE GALICIA - XESTUR, S.A., con CIF A 70.392.758 e enderezo a estes efectos en Polígono de Fontiñas, Área Central - Local 25 Z, 1º Andar, 15.707, Santiago de Compostela (A Coruña), con correo electrónico de contacto: unidade.central@xesturgalicia.com

2.USUARIOS: Acceso e / ou uso deste portal de XESTION DO SOLO DE GALICIA - XESTUR, S.A. atribúe a condición de USUARIO, que acepta, a partir dese acceso e / ou uso, as Condicións xerais de uso aquí reflectidas. As condicións anteriormente mencionadas aplicaranse con independencia das Condicións Xerais de Contratación que, no seu caso, sexan obrigatorias.

3. PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSOAL:


INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS

Responsable

XESTIÓN DO SOLO DE GALICIA - XESTUR, S.A.

Finalidade

Xestión da solicitude

Lexitimación

Execución dun contrato / prestación de servizos

Destinatarios

Outras empresas ou Administracións Públicas.

Dereitos

Pode exercitar os Acceso, rectificación, supresión, limitación, oposición e portabilidad dos datos achegados, como se indica na información adicional.

Información Adicional

Pode consultar a información adicional e detallada sobre Protección de Datos seguindo a seguinte táboa.INFORMACIÓN DETALLADA PROTECCIÓN DE DATOS

Responsable

¿Quen e o Responsable do tratamento dos seus datos?
Identidade: XESTION DO SOLO DE GALICIA - XESTUR, S.A. Domicilio Social: Polígono de Fontiñas, Área Central - Local 25 Z, 1º Andar, 15.707, Santiago de Compostela (A Coruña) Teléfono: 981 54 19 49 Email: unidade.central@xesturgalicia.com Contacto DPD: dpo@aysinnova.es

Finalidade

¿Con qué finalidade tratamos os seus datos personais?
En XESTION DO SOLO DE GALICIA - XESTUR, S.A. tratamos a información que nos facilitan as persoas interesadas co fin de xestionar o envío da información ou dos productos solicitados. Procesarase o procesamento automático de datos para desenvolver perfís cos servizos solicitados ou coas compras realizadas para ofrecer promocións, ofertas ou servizos para os que mostrou interese.
¿Por cánto tempo conservaremos os seus datos?
As informacións persoais facilitadas polo usuario manteranse sempre que non se solicite a exclusión do mesmo polo interesado.

Lexitimación

A base legal para o tratamento dos seus datos é a execución da súa solicitude.

Destinatarios

A que destinatarios comunicaranse os seus datos?
XESTION DO SOLO DE GALICIA - XESTUR, S.A. pode transferir os seus datos a outras empresas con fins administrativos e de xestión interna, e as Administracions públicas as que sexa obrigado por lei.

Dereitos

O usuario podera exercer en todo momento os dereitos de Acceso, Rectificación, Supresión, Limitación, Oposición e Portabilidad dos datos aportados, según o disposto no Regulamento Xeral (UE) 2016/679 de Protección de Datos, dirixindo un escrito no que especifique que dereito desexa exercer o domicilio social arriba indicado, adxuntando copia do documento que o identifique, a dirección de correo electrónico unidade.central@xesturgalicia.com Asimesmo, o interesado pode presentar unha reclamación ante a Autoridade de Control.


En cumprimento das disposicións do Regulamento Xeral (UE) 2016/679 sobre Protección de Datos, informamos ao usuario que os datos persoais que nos proporcione de forma voluntaria, por calquera dos nosos medios de recollida de información, incorporaranse ao Actividades automatizadas de procesamento de datos de carácter persoal de XESTION DO SOLO DE GALICIA - XESTUR, S.A., para poder prestar os nosos servizos, así como para mantelo informado sobre asuntos relacionados coa actividade da empresa e os seus servizos. Os campos marcados con "*" son obrigatorios, polo que a omisión destes campos impedirá que o USUARIO gocen dalgún dos servizos e a información ofrecida na web. Os datos contidos nel serán tratados confidencialmente.

XESTION DO SOLO DE GALICIA - XESTUR, S.A. cumpre plenamente a lexislación vixente sobre protección de datos persoais e cos compromisos de confidencialidade inherentes á súa actividade.

XESTION DO SOLO DE GALICIA - XESTUR, S.A. adoptou as medidas técnicas necesarias para manter o nivel de seguridade esixido, segundo a natureza dos datos persoais tratados e as circunstancias do tratamento, para evitar, na medida do posible e sempre de acordo co estado da arte, o seu alteración, perda, tratamento ou acceso non autorizado. Para realizar a xestión anteriormente mencionada, pode ser necesario transferir os datos aos procesadores de datos, ás empresas colaboradoras e ás administracións públicas (que poden verificar a exactitude dos datos). No caso de que o USUARIO proporcione datos persoais, facendo referencia a persoas distintas a el mesmo, o USUARIO debe, previamente á inclusión, informarlles dos contidos desta cláusula, de conformidade co disposto no Regulamento Xeral ( UE) Protección de Datos 2016/679.

XESTION DO SOLO DE GALICIA - XESTUR, S.A. como responsable da actividade de tratamento, garante o exercicio dos dereitos de acceso, rectificación, cancelación, limitación, oposición e portabilidade dos datos proporcionados, tal e como se establece no Regulamento Xeral (UE) 2016/679 sobre Protección de Datos, o USUARIO pode exercer os dereitos en calquera momento, escribindo unha carta ao domicilio social, achegando unha copia do DNI ou do Pasaporte.

XESTION DO SOLO DE GALICIA - XESTUR, S.A. garante que todas as comunicacións comerciais dirixidas aos seus clientes cumpran coa normativa vixente. Polo tanto, de acordo coa Lei 34/2002 de Servizos da Sociedade da Información e de Comercio Electrónico e da Lei Xeral de Telecomunicacións 9/2014, informámoslle ao USUARIO que

XESTION DO SOLO DE GALICIA - XESTUR, S.A. pode enviarlle por vía electrónica información sobre produtos e servizos de interese aos que dá o seu consentimento En calquera momento pode revogar esta autorización na dirección unidade.central@xesturgalicia.com