Aviso Legal


1. DATOS IDENTIFICATIVOS: De conformidade co deber de información contida no artigo 10 da Lei 34/2002, do 11 de xullo, de Servizos da Sociedade da Información e do Comercio Electrónico, a continuación recóllense os seguintes datos: a empresa propietaria de www.XESTURgalicia.com é XESTION DO SOLO DE GALICIA - XESTUR, S.A., con CIF A 70.392.758 e enderezo a estes efectos en Polígono de Fontiñas, Área Central - Local 25 Z, 1º Andar, 15.707,  Santiago de Compostela (A Coruña), con correo electrónico de contacto: unidade.central@XESTURgalicia.com

2. uSuARIOS: Acceso e / ou uso deste portal de XESTION DO SOLO DE GALICIA - XESTUR, S.A. atribúe a condición de uSuARIO, que acepta, a partir dese acceso e / ou uso, as Condicións xerais de uso aquí reflectidas. As condicións anteriormente mencionadas aplicaranse con independencia das Condicións Xerais de Contratación que, no seu caso, sexan obrigatorias.

3. uSO DEL PORTAL: www.XESTURgalicia.com brinda acceso a multitude de informacións, servizos, programas ou datos (en diante, "os contidos") en Internet pertencentes a XESTION DO SOLO DE GALICIA - XESTUR, S.A. ao que pode ter acceso o uSuARIO. O uSuARIO asume a responsabilidade de utilizar o portal. Esta responsabilidade esténdese ao rexistro que é necesario para acceder a determinados servizos ou contidos.

Neste rexistro, o uSuARIO será o responsable de proporcionar información veraz e legal. Como resultado deste rexistro, o uSuARIO pode contar cunha contrasinal para a que será responsable, comprometéndose a facer un uso dilixente e confidencial. O uSuARIO comprométese a facer un uso adecuado dos contidos e servizos que XESTION DO SOLO DE GALICIA - XESTUR, S.A. ofrece a través do seu sitio web, comprometéndose a non usalos para actividades que poden ser ilegais, contraria a orde pública, a defensa nacional ou a saúde pública.

En calquera caso, XESTION DO SOLO DE GALICIA - XESTUR, S.A. resérvase o dereito de modificar unilateralmente, en calquera momento e sen previo aviso, a estrutura e deseño do sitio web: modificar ou eliminar servizos ou contidos, así como as condicións de acceso e / ou uso do sitio web.

Do mesmo xeito XESTION DO SOLO DE GALICIA - XESTUR, S.A. resérvase o dereito a modificar en calquera momento estas condicións de uso, así como calquera outra condición particular contida no sitio web www.XESTURgalicia.com

3. PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSOAL

En cumprimento das disposicións do Regulamento Xeral (uE) 2016/679  do Parlamento Europeo e do Consello, do 27 de abril de 2016, relativo á protección das persoas físicas no que respecta ó tratamento de datos persoais e á  libre circulación destes datos e polo que se derroga a Directiva 95/46/CE (Regulamento xeral de protección de datos), da Lei Orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de Protección de Datos Persoais e garantía dos dereitos dixitais, do  Real Decreto 1720/2007, do 21 de decembro, polo que se aproba o Regulamento de desenvolvemento da LOPD, e demais normativa vixente de aplicación en cada momento en materia de protección de datos;  informamos ao uSuARIO que os datos persoais que nos proporcione de forma voluntaria, por calquera dos nosos medios de recollida de información, incorporaranse ao Actividades automatizadas de procesamento de datos de carácter persoal de XESTION DO SOLO DE GALICIA - XESTUR, S.A., para poder prestar os nosos servizos, así como para mantelo informado sobre asuntos relacionados coa actividade da empresa e os seus servizos. Os campos marcados con "*" son obrigatorios, polo que a omisión destes campos impedirá que o uSuARIO goce dalgún dos servizos e a información ofrecida na web. Os datos contidos nel serán tratados confidencialmente.

XESTION DO SOLO DE GALICIA - XESTUR, S.A. cumpre plenamente a lexislación vixente sobre protección de datos persoais e cos compromisos de confidencialidade inherentes á súa actividade.

XESTION DO SOLO DE GALICIA - XESTUR, S.A. adoptou as medidas técnicas necesarias para manter o nivel de seguridade esixido, segundo a natureza dos datos persoais tratados e as circunstancias do tratamento, para evitar, na medida do posible e sempre de acordo co estado da técnica, o seu alteración, perda, tratamento ou acceso non autorizado. Para realizar a xestión anteriormente mencionada, pode ser necesario transferir os datos aos procesadores de datos, ás empresas colaboradoras e ás administracións públicas (que poden verificar a exactitude dos datos).

No caso de que o uSuARIO proporcione datos persoais, facendo referencia a persoas distintas a el mesmo, o uSuARIO debe, previamente á inclusión, informarlles dos contidos desta cláusula, de conformidade co disposto no Regulamento Xeral ( uE) Protección de Datos 2016/679.

XESTION DO SOLO DE GALICIA - XESTUR, S.A. como responsable da actividade de tratamento, garante o exercicio dos dereitos de acceso, rectificación, cancelación, limitación, oposición e portabilidade dos datos proporcionados, tal e como se establece no Regulamento xeral (uE) 2016/679 sobre Protección de Datos, o uSuARIO pode exercer os dereitos en calquera momento, escribindo unha carta ao domicilio social, achegando unha copia do DNI ou do Pasaporte.

XESTION DO SOLO DE GALICIA - XESTUR, S.A. garante que todas as comunicacións comerciais dirixidas aos seus clientes cumpran coa normativa vixente.

Polo tanto, de acordo coa Lei 34/2002 de Servizos da Sociedade da Información e de Comercio Electrónico e da Lei Xeral de Telecomunicacións 9/2014, informámoslle ao uSuARIO que XESTION DO SOLO DE GALICIA - XESTUR, S.A. pode enviarlle por vía electrónica información sobre produtos e servizos de interese aos que dá o seu consentimento

En calquera momento pode revogar esta autorización na dirección

unidade.central@XESTURgalicia.com

Pola súa banda, informámoslle que pode contactar co Delegado de Protección de Datos de XESTION DO SOLO DE GALICIA - XESTUR, S.A. no enderezo de correo electrónico https://www.xunta.gal/delegados-de-proteccion-de-datos. Pode consultar a información adicional e detallada sobre Protección de Datos seguindo o seguinte enlace https://www.xunta.gal/informacion-xeral-proteccion-datos

5. uSO DE COOKIES: Ao uSuARIO advírteselle que este sitio web utiliza cookies. As cookies son pequenos ficheiros de texto que están instalados no navegador da computadora do uSuARIO para rexistrar a súa actividade, enviando unha identificación anónima almacenada nel, para facilitar a navegación, por exemplo, permitindo o acceso a uSuARIOS que previamente rexistraron e acceder ás áreas, servizos, promocións ou concursos reservados exclusivamente para eles sen ter que rexistrarse para cada visita. Tamén se poden usar para medir o público, os parámetros de tráfico e a navegación, o tempo de sesión e / ou monitorear o progreso e o número de entradas. XESTION DO SOLO DE GALICIA - XESTUR, S.A. sempre intentará establecer mecanismos axeitados para obter o consentimento do uSuARIO para a instalación de cookies que o requiran. Non obstante o anterior, debe terse en conta que de acordo coa lei, entenderase que (i) o uSuARIO concedeu o seu consentimento se modifica a configuración do navegador desactivando as restricións que impiden a entrada de cookies e (ii) que o referido non será necesario o consentimento para a instalación das cookies que sexan estritamente necesarias para a prestación dun servizo solicitado expresamente polo uSuARIO (mediante rexistro previo).

Pode ocorrer que algunhas cookies utilizadas neste sitio web non están relacionadas con XESTION DO SOLO DE GALICIA - XESTUR, S.A. Isto débese a que algunhas páxinas do sitio web inseriron contido de sitios web de terceiros (como un vídeo de YouTube).

Porque o contido anteriormente mencionado procede doutro sitio web, XESTION DO SOLO DE GALICIA - XESTUR, S.A. non controla a configuración destas cookies.  Se desexa cambiar as súas preferencias de configuración de cookies, debería consultar os sitios web destes terceiros para obter información.

6. PROPIEDAD INTELECTuAL E INDuSTRIAL: XESTION DO SOLO DE GALICIA - XESTUR, S.A. por si só ou como cesionario, é o propietario de todos os dereitos de propiedade intelectual e industrial da súa páxina web, así como os elementos contidos nel (por exemplo, imaxes, son, audio, vídeo, software ou textos; logotipos, combinacións de cores, estrutura e deseño ...),asúa reprodución, distribución e comunicación pública están expresamente prohibidas, incluíndo o método de dispoñibilidade total ou parcial dos contidos deste sitio web, en calquera medio e para calquera medio técnico, sen a autorización deXESTION DO SOLO DE GALICIA - XESTUR, S.A.

O uSuARIO comprométese a respectar os dereitos de propiedade intelectual e industrial de XESTION DO SOLO DE GALICIA - XESTUR, S.A. O uSuARIO debe absterse de borrar, alterar, evadir ou manipular calquera dispositivo de protección ou sistema de seguridade instalado na páxina web.

7. EXCLuSIÓN DE GARANTÍAS E RESPONSABILIDADE: XESTION DO SOLO DE GALICIA - XESTUR, S.A. non se fai responsable, en ningún caso, dos danos e perdas de calquera natureza que poidan causar, a modo de exemplo: erros ou omisións nos contidos, falta de dispoñibilidade do sitio web ou a transmisión de virus ou programas maliciosos ou nocivos no contido, malia adoptar todas as medidas tecnolóxicas necesarias para impedilo.

Deficiencias do servizo, redes de comunicación, problemas derivados de mal funcionamento ou uso de versións non optimizadas de calquera navegador, posibles erros de seguridade que se poidan producir ou posibles danos que poidan producirse no sistema informático do uSuARIO , aos arquivos ou documentos almacenados nela, como consecuencia da presenza de virus na computadora uSER utilizada para a conexión aos servizos e contidos do sitio web, fallos telefónicos, interferencias, omisións ou desconexións no funcionamento do sistema electrónico motivado por causas distintas de XESTION DO SOLO DE GALICIA - XESTUR, S.A.; do coñecemento que poidan ter terceiros non autorizados da clase, condicións, características e circunstancias de acceso e uso que os uSuARIOS fan do sitio web e da información e servizos. uso ilícito, neglixente e fraudulento, contrario a estas Condicións Xerais, á boa fe, aos usos xerais aceptados ou a orde pública, do sitio web, dos seus servizos ou contidos, por parte dos uSuARIOS

8. MODIFICACIÓNS:XESTION DO SOLO DE GALICIA - XESTUR, S.A. resérvase o dereito de realizar sen previo aviso as modificacións que considere oportunas no sitio web, poder cambiar, eliminar ou engadir contido e servizos prestados a través dela, así como a forma en que estes se presentan ou sitúan no seu sitio web. portal.

9. ENLACES: No caso de que enlaces a www.XESTURgalicia.com a outros sitios de Internet, XESTION DO SOLO DE GALICIA - XESTUR, S.A. Non exercerá ningún tipo de control sobre eses sitios e contido. En ningún caso, XESTION DO SOLO DE GALICIA - XESTUR, S.A. asumirá a responsabilidade dos contidos de calquera enlace que pertenza a un sitio web de terceiros, nin garantirá a dispoñibilidade técnica, calidade, fiabilidade, exactitude, amplitude, veracidade, validez e constitucionalidade de calquera material ou información contida nalgún destas hiperligazóns ou outros sitios de Internet. Do mesmo xeito, a inclusión destas conexións externas non implicará ningún tipo de asociación, fusión ou participación coas entidades conectadas.

10. DEREITO DE EXCLuSIÓN: XESTION DO SOLO DE GALICIA - XESTUR, S.A. resérvase o dereito de bloquear o acceso dun uSuARIO a calquera indicación de uso fraudulento dos servizos ofrecidos sen previo aviso, por conta propia ou por un terceiro, a aqueles usuarios que non cumpran estas Condicións Xerais de uso.

11. XENERALIDADES: XESTION DO SOLO DE GALICIA - XESTUR, S.A. perseguirá o incumprimento destas condicións así como calquera uso indebido do seu portal mediante o exercicio de todas as accións civís e penais que poidan corresponder en dereito.

12. MODIFICACIÓN DAS PRESENTES CONDICIÓNS E DuRACIÓN: XESTION DO SOLO DE GALICIA - XESTUR, S.A. Pode modificar en calquera momento as condicións aquí determinadas, debidamente publicadas como aparecen aquí. A validez das citadas condicións estará baseada na súa exposición e será válida ata a súa modificación por outras debidamente publicadas.

13. LEXISLACIÓN APLICABLE E XuRISDICCIÓN: A relación entre XESTION DO SOLO DE GALICIA - XESTUR, S.A. e o uSuARIO rexerase polo Regulamento Xeral (uE) 2016/679  do Parlamento Europeo e do Consello, do 27 de abril de 2016, relativo á protección das persoas físicas no que respecta ó tratamento de datos persoais e  á  libre circulación destes datos e polo que se derroga a Directiva 95/46/CE (Regulamento xeral de protección de datos), da Lei Orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de Protección de Datos Persoais e garantía dos dereitos dixitais, do  Real Decreto 1720/2007, do 21 de decembro, polo que se aproba o Regulamento de desenvolvemento da LOPD, e demais normativa vixente de aplicación en cada momento en materia de protección de datos;calquera disputa será sometida aos Xulgados e Tribunais de Santiago de Compostela.