POLÍTICA DE PRIVACIDADE DE XESTIÓN DO SOLO DE GALICIA- XESTUR, S.A.


1. DATOS IDENTIFICATIVOS: En cumprimento do deber de información recollido no artigo 10 da Lei 34/2002, do 11 de xullo, de Servicios da Sociedade da Información e do Comercio electrónico, a continuación reflíctense os seguintes datos: a empresa titular de www.XESTURgalicia.com é XESTION DO SOLO DE GALICIA - XESTUR, S.A. con CIF A 70.392.758 e domicilio a estes efectos en Polígono de Fontiñas, Área Central - Local 25 Z, 1º Andar, 15.707, Santiago de Compostela (A Coruña) co correo electrónico de contacto: unidade.central@XESTURgalicia.com

2. uSuARIOS: O uSuARIO acepta as Condicións Xerais de uso aquí reflectidas. As citadas condicións serán de aplicación independentemente das Condicións Xerais de Contratación que no seu caso resulten de obrigado cumprimento. O uSuARIO será responsable de aportar información veraz e lícita. O uSuARIO comprométese a facer un uso adecuado dos servicios que XESTION DO SOLO DE GALICIA - XESTUR, S.A. ofrece, comprometéndose a non utilizalos para actividades que poidan ser ilícitas, contrarias á orde público, á defensa nacional ou á saúde pública.

Do mesmo xeito XESTION DO SOLO DE GALICIA - XESTUR, S.A. resérvase o dereito a modificar en calquera momento as presentes condicións de uso.

3. PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL


INFORMACIÓN DETALLADA PROTECCIÓN DE DATOS

 

 

Responsable

 

 

¿Quen é o Responsable do tratamento dos seus datos?

Identidade: XESTION DO SOLO DE GALICIA - XESTUR, S.A.

Domicilio Social: Polígono de Fontiñas, Área Central - Local 25 Z, 1º Andar, 15.707, Santiago de Compostela (A Coruña)

 

Teléfono: 981 54 19 49

Email: unidade.central@XESTURgalicia.com

Contacto DPD:https://www.xunta.gal/delegados-de-proteccion-de-datos

 

Finalidade

 

¿Con que finalidade tratamos ós seus datos persoais?

En XESTION DO SOLO DE GALICIA - XESTUR, S.A. tratamos a información que nos facilitan as persoas interesadas co fin de xestionar o tratamento das relacións cos cidadáns e entidades e os procedementos .

 

 

¿Por canto tempo conservaremos ós seus datos?

Os datos persoais facilitados polo uSuARIO conservaranse mentres non se solicite a supresión dos mesmos por parte do interesado.

 

 

Lexitimación

 

A base legal para o tratamento dos seus datos é a execución da súa solicitude, e o consentimento das persoas afectadas, de conformidade co Regulamento Xeral (uE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello, do 27 de abril de 2016, relativo á protección das persoas físicas no que respecta ó tratamento de datos persoais e á libre circulación destes datos e polo que se derroga a Directiva 95/46/CE (Regulamento xeral de protección de datos), da Lei Orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de Protección de Datos Persoais e garantía dos dereitos dixitais, do Real Decreto 1720/2007, do 21 de decembro, polo que se aproba o Regulamento de desenvolvemento da LOPD, e demais normativa vixente de aplicación en cada momento en materia de protección de datos;

 

Destinatarios

 

¿A que destinatarios se comunicarán os seus datos?

Os seus datos poderán ser comunicados, cando sexa estritamente necesario e conforme ao previsto na lexislación vixente, a un ou varios dos destinatarios indicados a continuación, sendo este listado meramente informativo. Os destinatarios concretos dos datos se especifican nas cláusulas informativas correspondentes a cada procedemento ou servizo.

-Entidades bancarias necesarias e á Administración Tributaria no marco dunha relación económica;

-organismos financeiros dentro de proxectos xestionados con fondos europeos;

-Outras administracións públicas competentes, incluídos Xulgados e Tribunais e organismos da Seguridade Social segundo o ámbito de cada tratamento;

-Os Diarios Oficiais, páxinas web ou taboleiros de anuncios, a fin de dar a publicidade legalmente esixida aos distintos procedementos.

 

Dereitos

 

O uSuARIO poderá exercer en todo momento os dereitos de Acceso, Rectificación, Supresión, Limitación, Oposición e Portabilidade dos datos aportados, segundo o disposto no Regulamento Xeral (uE) 2016/679 de Protección de Datos, dirixindo un escrito no que especifique que dereito desexa exercer ao domicilio social arriba indicado, xuntando copia do documento que o identifique, á dirección de correo electrónico unidade.central@XESTURgalicia.com

Así mesmo, o interesado pode presentar unha reclamación ante a Autoridade de Control: Axencia Española de Protección de datos(AEPD) .

 

 

Información Adicional

 

Pode consultar a información adicional e detallada sobre Protección de Datos seguindo o seguinte enlace

https://www.xunta.gal/informacion-xeral-proteccion-datos


En cumprimento do establecido no Regulamento Xeral (uE) 2016/679 de Protección de Datos, comunicamos ao uSuARIO que os datos persoais que nos facilite de forma voluntaria , por calquera dos nosos medios de recollida de información, van ser incorporados ás Actividades de Tratamento automatizados de datos de carácter persoal titularidade de XESTION DO SOLO DE GALICIA - XESTUR, S.A., co fin de poderlle prestar nosos servicios. Os campos marcados con “*” son de carácter obrigatorio, polo que de non cubrir os devanditos campos impedirá ó uSuARIO desfrutar dalgúns dos Servizos e informacións ofrecidas. Os datos contidos neles serán tratados de xeito confidencial.

XESTION DO SOLO DE GALICIA - XESTUR, S.A. cumpre integramente ca lexislación vixente en materia de protección de datos de carácter persoal, e cós compromisos de confidencialidade propios da súa actividade.

XESTION DO SOLO DE GALICIA - XESTUR, S.A. adoptou as medidas técnicas necesarias para manter o nivel de seguridade requirido, segundo a natureza dos datos persoais tratados e as circunstancias do tratamento, co obxecto de evitar, na medida do posible e sempre segundo o estado da técnica, a súa alteración, perda, tratamento ou acceso no autorizado. Para a realización da xestión antes mencionada pode ser necesario que se cedan os datos a encargados do tratamento, empresas colaboradoras e administracións públicas (as cales poden verificar a veracidade dos datos).

No caso de que o uSuARIO facilite datos de carácter persoal, referentes a persoas físicas distintas ao mesmo, O uSuARIO deberá, con carácter previo á inclusión, informarlles do contido da presente cláusula, de acordo co establecido no Regulamento Xeral (uE) 2016/679 de Protección de Datos.

XESTION DO SOLO DE GALICIA - XESTUR, S.A. como responsable da Actividade do Tratamento, garante o exercizo dos dereitos de acceso, rectificación, supresión, limitación, oposición e portabilidade dos datos aportados, segundo o disposto no Regulamento Xeral (uE) 2016/679 de Protección de Datos, o uSuARIO poderá exercer en todo momento os dereitos, dirixindo un escrito ao domicilio social, xuntando copia do DNI ou Pasaporte.

XESTION DO SOLO DE GALICIA - XESTUR, S.A. garante que todas as comunicacións comerciais que dirixe ós seus clientes cumpran a normativa vixente.

Por iso, en cumprimento da Lei 34/2002 de Servicios da Sociedade da Información e de Comercio Electrónico e a Lei 9/2014 Xeral de Telecomunicacións, infórmase ao uSuARIO que XESTION DO SOLO DE GALICIA - XESTUR, S.A. poderá enviarlle por medios electrónicos información e comunicación que sexa do seu interese ao que vostede presta ó seu consentimento.

En calquera momento poderá revocar esta autorización na dirección unidade.central@XESTURgalicia.com