CORRECCIÓN DE ERROS NO PREGO DE BASES QUE RIXE NO CONCURSO DE VENDA DE PARCELAS DE SOLO RESIDENCIAL DESTINADAS Á CONSTRUCCIÓN DE VIVENDAS DE PROTECCIÓN AUTONÓMICA


Anuncio corrección de erros