CONCURSO VENTA DE PARCELAS DE SOLO EMPRESARIAL NO PARQUE EMPRESARIAL DE NEGREIRA


Obxecto: unha parcela de solo empresarial do parque de Negreira, promovido por Xestión do Solo de Galicia- Xestur, S.A.

Prego de bases e documentación: O prego de bases polo que se fixan os criterios de venda e demais documentación, poderá ser examinado na páxina web www.xesturgalicia.com e nas oficinas de Xestión do Solo de Galicia-Xestur, S.A. en horario de 09:00 a 14:00 horas, sitas en:

-Sede Central: As Fontiñas. Área Central. Local 25-Z-1º Andar. C.P.15707 Santiago de Compostela. Tlf: 981541949

-Unidade Territorial Norte:

Oficina A Coruña: Ronda de Nelle, 12 bis-1º. C.P.15005 A Coruña. Tf: 981151464

Oficina de Lugo: Avda. Ramón Ferreiro, 28, 1º. C.P.27002 Lugo. Tf: 982889260.

-Unidade Territorial Sur:

Oficina Ourense: Rúa Valente do Casar, 2. C.P. 32003 Ourense. Tf: 988788683.

Oficina Pontevedra: Pza. Maruja Mallo 1. C.P. 36206 Vigo. Tf: 986266477.

Bases Alleamento que rexerán no concurso público de venda con prezos bonificados dunha parcela no Parque Empresarial de Negreira

Anexo I. Modelo de Solicitude

Anexo II. Relación das parcelas

Presentación de proposicións: As solicitudes presentaranse en sobre pechado, indicando o nome do concurso e o nome do solicitante. O prazo de presentación de proposicións para participar no concurso, rematará o vindeiro 19 de Novembro , podendo facerse a presentación nas citadas oficinas de Xestur, S.A. ata as 14.00 horas do derradeiro día de prazo.

Apertura de proposicións: A apertura de proposicións realizarase o 30 de Novembro  2021 ás 10:00 horas, nas oficinas da sede central de Xestur, S.A. (Pol. De Fontiñas, Área Central, Local 25Z- 1º andar, Santiago de Compostela).

Santiago de Compostela a  19 de Outubro de 2021

Manuel Lopez Real

Coordinador Unidade Norte