CONCURSO DE VENTAS DE SOLO EMPRESARIAL


Obxecto: Parcelas de solo empresarial dos seguintes parques empresariais promovidos por Xestion do Solo de Galicia-Xestur S.A.: Moras(Arteixo), Carballo,. A Sionlla(Santiado de Compostela), As Gandaras(Lugo), O Pereiro de Aguiar.

Prego de bases e documentación: O prego de bases polo que se fixan os criterios de venda e demais documentación, poderá ser examinado na páxina web www.xesturgalicia.com e nas oficinas de Xestión do Solo de Galicia-Xestur, S.A. en horario de 09:00 a 14:00 horas, sitas en:

-Sede Central: As Fontiñas. Área Central. Local 25-Z-1º Andar. C.P.15707 Santiago de Compostela. Tlf: 981541949

Unidade Territorial Norte:
Oficina A Coruña: Ronda de Nelle, 12 bis-1º. C.P.15005 A Coruña. Tf: 981151464
Oficina de Lugo: Avda. Ramón Ferreiro, 28, 1º. C.P.27002 Lugo. Tf: 982889260.

-Unidade Territorial Sur:
Oficina Ourense: Rúa Valente do Casar, 2. C.P. 32003 Ourense. Tf: 988788683.
Oficina Pontevedra: Pza. Maruja Mallo 1. C.P. 36206 Vigo. Tf: 986266477.
 

·  Bases Alleamento que rexerán no concurso público de determinadas parcelas do solo empresarial propiedade d Xestión do Solo de Galicia Xestur S.A.

·  Anexo I. Modelo de  Solicitude

·  Anexo II. Relación das parcelas

Presentación de proposicións: As solicitudes presentaranse en sobre pechado, indicando o nome do concurso e o nome do solicitante. O prazo de presentación de proposicións para participar no concurso, rematará o vindeiro 12 de Xullo de 2022, podendo facerse a presentación nas citadas oficinas de Xestur, S.A. ata as 14.00 horas do derradeiro día de prazo.
Apertura de proposicións: A apertura de proposicións realizarase o día 19 de Xullo de 2022 ás 11:00 horas, nas oficinas da sede central de Xestur, S.A. (Pol. De Fontiñas, Área Central, Local 25Z- 1º andar, Santiago de Compostela).


Santiago de Compostela a  27 de Xuño 2022

María Doporto Santos

Xerente

  •