Plano interactivo do parque: P.E. 215-Ortigueira

  • Vendida
  • Libre
  • Reservada
  • Cedida
  • En Alquiler
  • Outros
  • Dereito superficie
  • Sen datos dispoñibles
Aviso: Os prezos das parcelas ofertadas son válidos salvo error tipogr&aáfico ou informático
* Parcelas propiedade do Instituto Galego da Vivenda e Solo con prezo bonificado tras a aplicación dos porcentaxes de bonificacións aprobados pola Xunta de Galicia.
PA 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 54 77 55 78 56 79 57 80 58 81 59 82 60 83 61 84 96 95 94 93 92 76 75 53 27 62 85 86 63 64 65 66 67 68 69 48 49 50 51 52 70 87 71 88 72 89 73 90 74 91 97 98 99 100 101 E1 EQUIP. COMERCIAL

Sección informativa

Sitúe o cursor na parcela para ver máis información


P.E. 215-Ortigueira

Características Urbanísticas

Provincia
A Coruña
Promotor
Xestur
Superficie total (m2)
236.980,00
Superficie parcelas (m2)
120.961,00
Número de parcelas
-

Servizos

Enerxía eléctrica en BT/MT
Alumeado público
Rede de telefonía
Telecomunicacións
Abastecemento
Saneamento
Pluviais

Descargas

Parcelario
Descargar ficheiro
Normativas
Descargar ficheiro
Solo dispoñible
Descargar ficheiro

O parque

Información

En virtude do Convenio suscrito polo IGVS e o Concello de Ortigueira, Xestur promove o denominado Parque empresarial de Rego- Cuiña, no devandito municipio, desenvolvendo solo Apto para urbanizar de uso industrial das vixentes Normas Subsidiarias do Plan do devandio municipio. A tal efecto formulouse o Plan Parcial de Ordenación, que foi aprobado definitivamente o 26 de agosto de 2001, e o Proxecto de Urbanización aprobado o 8 de xaneiro de 2002.

Galería fotogr&aáfica


Vista aérea do parque empresarial

Foto aérea