PARTICIPACIÓN

Este apartado non é de aplicación á sociedade.

1. Consulta pública previa


 • Consultas abertas
 • Consultas pechadas

2. Normativa en tramitación


 • En prazo de envío de suxestións
 • Pendente de aprobación
 • Aprobada e publicada no dog

3. Procedementos de información publicación


4. Participación en plans e programas


*** Estes apartados non son de aplicación a Xestión do Solo de Galicia-Xestur,S.A polo que enlazamos co portal de transparencia e goberno aberto da Xunta de Galicia

RELACIÓNS COA CIDADANÍA

1. Información e atención a cidadanía

    Lei 1/2016 de 18 de xaneiro de transparencia e bo goberno

    Lei 19/2013, de 09 de decembro, de transparencia, acceso a información pública e bo goberno


2. Procedementos e servizos


Guía de procedementos e servizos

Solo empresarial-venda
Concurso

Adxudicación directa (non dispoñibles ata a finalización concurso)
Parcelas disponibles

Solo empresarial-dereito superficie (non dispoñibles ata a finalización concurso)

                                 Solo empresarial-adxudicacións de parcelas

Solo residencial

 

Cartas de servizos aprobadas

3. Suxestións e queixas


Formulario de suxestións e queixas


 

TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL, ORGANIZATIVA E DE PLANIFICACIÓN

1. Goberno e altos cargos (Non existen altos cargos na sociedade)


 • Altos cargos de entidade instrumental
 • Declaracións de actividades e bens patrimoniais
 • Información sobre viaxes de altos cargos
 • Axenda de altos cargos
 • Códigos éticos ou de bo goberno

2. Estrutura orgánica e funcional


 • Estrutura organizativa
 • Funcións
 • Decretos de estrutura orgánica
 • Organigrama

Xunta Xeral
Consello de Administración
Comisión Executiva - Comisión de Auditoria e Control
Xerente
Coordinador Unidade Norte-Coordinador Unidade Sur. 

Normativa de aplicación

                        Estatutos

Órganos colexiados

Xunta Xeral de Accionistas

ACCIONISTAS % DO CAPITAL SOCIAL
 Instituto Galego da Vivenda e Solo 51.53%
 Secretaria Xeral e do Patrimonio 47.29%
 Excma. Deputación Provincial de A Coruña 0.63%
 Excma. Deputación Provincial de Lugo 0.34%
 Instituto Ourensán de Desenvolvemento Económico INORDE 0.16%
 Excma. Deputación Provincial de Pontevedra 0.05%

Consello de Administración

 PRESIDENTE

 Heriberto García Porto

 VOCAIS

 María Angeles Domínguez Franjo
 Ricardo Valencia Hentschel
 Encarnación Rivas Díaz  
 David Cabañó Fernández como persoa física representante da Administración Xeral da Comunidade Autónoma
Instituto Galego da Vivenda e Solo (IGVS)

SECRETARIO

Ángel Rodríguez González (Secretario non conselleiro).   

 

COMISIÓN DE AUDITORÍA DE CONTROL 

PRESIDENTE

Heriberto García Porto

VOCAIS:

Ricardo Valencia Hentshel
María Angeles Domínguez Franjo

SECRETARIO

Ángel Rodríguez González (Secretario non conselleiro).  

COMISIÓN EXECUTIVA PERMANENTE

PRESIDENTE

Heriberto García Porto

VOCAIS

Ricardo Valencia Hentschel
María Angeles Domínguez Franjo

SECRETARIO

Ángel Rodríguez González

 

Delegacións de competencias 

Comisión executiva -- Escritura pública de data 24/11/2017 - Notaría Hector Pardo - Protocolo 1273

Xerente --Escritura pública de data 18/02/2022 - Notaría Hector Pardo - Protocolo 140

Coordinadores das Unidades Territoriais-Escritura pública de data 08/03/2019 - Notaria Hector Pardo - Protocolo 265

 

 

Directorio das unidades administrativas (non existen en Xestur)

3. Planificación


 • Plans e programas anuais/plurianuais
 • No seu caso, contrato de xestión ou contrato programa 
 • No seu caso, plan de actuación

4. Memoria de actividade


 

INFORMACIÓN DE RELEVANCIA XURÍDICA

INFORMACIÓN ECONÓMICA, ORZAMENTARIA E ESTATÍSTICA

1. Orzamentos 

Orzamentos da entidade: 2020 ; 2021 ; 2022 ; 2023
Outras cuestións orzamentarias:

2. Contabilidade.

Contas anuais e informes de auditoría:   2019 ; 2020 ; 2021 ; 2022

3. Convenios

Consulta convenios da Xunta de Galicia

4. Patrimonio

Relación de bens inmobles

Vehículos

5. Axudas e subvencións (non se conceden pola sociedade)

Convocatorias

Concesións

6. Contratación pública

Plataforma contratación da Xunta de Galicia

Perfil do contratante

7. Encomendas de xestión

8. Concesión de servizos públicos (non é aplicable á sociedade)

 

INFORMACIÓN EN MATERIA DE PERSOAL

Relacións de postos de traballo


Cadros de persoal


Contías das retribucións

       Convenio colectivo de las sociedades públicas Xestur A Coruña, Xestur Lugo, Xestur Ourense y Xestur Pontevedra do 01 de xuño de 2008.

Ofertas públicas de emprego


Convocatorias de procesos selectivos


Provisión transitoria de postos de traballo


Listas de selección de persoal interino ou temporal


Autorización ou recoñecemento de compatibilidade


Contratos de alta dirección

1 Contrato Xerencia
2 Contrato Coordinador Unidade Norte
3 Contrato Coordinador Unidade Sur

Acordos  ou  pactos  reguladores  das  condicións  de  traballo  ou  das  retribucións  e incentivos


   Convenio colectivo de las sociedades públicas Xestur A Coruña, Xestur Lugo, Xestur Ourense y Xestur Pontevedra

Canle de denuncias (esta obriga comprende as entidades con 50 ou máis traballadores polo que non é de aplicación a Xestur)