POXA DE OFERTA PÚBLICA DE VENDA DE INMOBLES PROPIEDADE DO INSTITUTO GALEGO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA


Obxecto: Poxa de oferta pública de venda de inmobles propiedade do Instituto Galego de Promoción Económica.

Prego de bases e documentación: O prego de bases polo que se fixan os criterios de venda e demais documentación, poderá ser examinado na páxina web www.xesturgalicia.com e nas oficinas de Xestión do Solo de Galicia-Xestur, S.A. en horario de 09:00 a 14:00 horas, sitas en:

-Sede Central: As Fontiñas. Área Central. Local 25-Z-1º Andar. C.P.15707 Santiago de Compostela. Tlf:981541949

Unidade Territorial Norte:


Oficina A Coruña: Ronda de Nelle, 12 bis-1º. C.P.15005 A Coruña. Tf: 981151464
Oficina de Lugo: Avda Ramón Ferreiro, 28, 1º. C.P.27002 Lugo. Tf: 982889260.

-Unidade Territorial Sur:

Oficina Ourense: Rúa Valente do Casar, 2. C.P. 32003 Ourense. Tf: 988788683.
Oficina Pontevedra: Pza. Maruja Mallo 1. C.P. 36206 Vigo. Tf: 986266477.

1.- Bases de alleamento e obrigas do comprador.

2.- Anexo I. Relación de bens inmobles.

3.-Anexo II. Modelo de solicitude.

Presentación de proposicións: As solicitudes presentaranse en sobre pechado, indicando o nome da poxa e o nome do solicitante. O prazo de presentación de proposicións para participar na poxa, rematará o vindeiro 6 de Setembro do 2021, podendo facerse a presentación nas citadas oficinas de Xestur, S.A. ata as 14.00 horas do derradeiro día de prazo.

Apertura de proposicións: A apertura de proposicións realizarase o día 16 de Setembro do 2021 ás 11:30 horas, nas oficinas da sede central de Xestur, S.A. (Pol. de Fontiñas, Área Central, Local 25Z- 1º andar, Santiago de Compostela).

Santiago de Compostela a 28 de Xullo do 2021

María Doporto Santos

Xerente