APERTURA DO PROCEDEMENTO DE ADXUDICACION DIRECTA DO CONTRATO DE ALUGUER DE NAVE SITA NO PARQUE EMPRESARIAL DE O CAMPIÑO


De acordo co previsto no apartado V. Outros do Prego de Bases para o Aluguer de nave industrial propiedade de Xestión do Solo de Galicia Xestur SA, sita no parque empresarial de O Campiño,  publicado o pasado 25 de Setembro de 2023, unha vez rematado este e caso de que quedara deserto, a nave poderá ser obxecto de aluguer directamente polo prezo de saída e nas condicións previstas no citado prego.

Da cordo co Acta da Mesa de Contratación do citado concurso, de data 7 de Novembro este declarouse deserto.

Pola presente procédese a apertura do prazo de adxudicación directa do Contrato de  de Aluguer da citada nave , podéndose presentar ofertas a partir das 9:00 horas do 1 de Decembro de 2023.

Criterio xeral de Adxudicación do contrato de Aluguer: para o caso de que se presenten varias solicitudes de adxudicación directa do aluguer da nave, terá preferencia o solicitante que primeiro ingrese a fianza correspondente, dende que se abra o prazo para presentar as solicitudes de adxudicación directa.

Aos efectos da orde de prioridade pola data do ingreso da fianza, a que antes se fixo referencia , en caso de dúbida, os solicitantes deberán acreditar ante Xestur S.A. a data e hora en que efectuaron o ingreso ou efectuaron a transferencia mediante  a correspondente certificación bancaria ou documento equivalente.

 • Bases arrendamento
 • Anexo I.1 Planos e descrición
 • Anexo 1.2 Croquis Catastral
 • Anexo II Detalle de prezos arrendamento
 • Anexo III Modelo de Contrato aluguer nave
 • Anexo IV Modelo Solicitude
 • Anexo V Modelo de Declaración
 • Santiago de Compostela a 30 de Novembro de 2023

  María Doporto Santos
  Xerente