CONCURSO DE VENDA DE PARCELAS PROPIEDADE DE XESTION DO SOLO DE GALICIA-XESTUR, S.A


Obxecto: Parcelas de solo empresarial dos parques promovidos por Xestur, S.A. na Comunidade Autónoma de Galicia.

Prego de bases e documentación: O prego de bases polo que se fixan os criterios de venda e demais documentación, poderá ser examinado na páxina web www.xesturgalicia.com(http://xesturgalicia.com) e nas oficinas de Xestión do Solo de Galicia-Xestur, S.A. en horario de 09:00 a 14:00 horas, sitas en:

-Sede Central: As Fontiñas. Área Central. Local 25-Z-1º Andar. C.P.15707 Santiago de Compostela. Tlf:981541949

- Unidade Territorial Norte:

Oficina A Coruña: Ronda de Nelle, 12 bis-1º. C.P.15005 A Coruña. Tf: 981151464

Oficina de Lugo: Avda Ramón Ferreiro, 28, 1º. C.P.27002 Lugo. Tf: 982889260.

-Unidade Territorial Sur:

Oficina Ourense: Rúa Valente do Casar, 2. C.P. 32003 Ourense. Tf: 988788683.

Oficina Pontevedra: Pza Maruja Mallo 1. C.P. 36206 Vigo. Tf: 986266477.

1.- Bases de alleamento

2.- Modelo de solicitude.

3.- Obrigas do comprador.

4.-Listado parcelas.

Presentación de proposicións: As solicitudes presentaranse en sobre pechado, indicando o nome do concurso e o nome do solicitante. O prazo de presentación de proposicións para participar no concurso, rematará o vindeiro 3 de marzo de 2017, podendo facerse a presentación nas citadas oficinas de Xestur, S.A. ata as 14.00 horas do derradeiro día prazo.

Apertura de proposicións: A apertura de proposicións realizarase o día 15 de marzo de 2017 ás 11:00 horas, nas oficinas da sede central de Xestur, S.A. (Pol. De Fontiñas, Área Central, Local 25Z- 1º andar, Santiago de Compostela).

Santiago de Compostela a 30 de xaneiro de 2017

Jorge Carballeira

Xerente