ADXUDICACION DIRECTA DE PARCELAS DE SOLO EMPRESARIAL MAIO 2021


Oferta pública de alleamento de parcelas de Solo Empresarial propiedade de Xestión do Solo de Galicia Xestur SA mediante adxudicación directa por ter quedado vacantes no ultimo concurso de vendas.

Poderanse presentar ofertas a partir das 9:00 horas do 12 de Maio de 2021 e ata as 14.00 horas do 30 de Novembro de 2021.

Santiago de Compostela a 11 de Maio de 2021


María Doporto Santos
Xerente