Información organizativa e de planificación

01-ORGANOS DA SOCIEDADE

XUNTA XERAL DE ACCIONISTAS

 ACCIONISTAS % DO CAPITAL SOCIAL
 Instituto Galego da Vivenda e Solo 51.53%
Secretaria Xeral e do Patrimonio 47.29%
 Excma. Deputación Provincial de A Coruña 0.63%
 Excma. Deputación Provincial de Lugo 0.34%
 Instituto Ourensán de Desenvolvemento Económico INORDE 0.16%
Excma. Deputación Provincial de Pontevedra 0.05%
   

CONSELLO DE ADMINISTRACIÓN

 PRESIDENTE

 •  Heriberto García Porto

 VOCAIS

 •  María Angeles Domínguez Franjo
 •  Ricardo Valencia Hentschel
 •  Encarnación Rivas Díaz  
 •  David Cabañó Fernández como persoa física representante da Administración Xeral da Comunidade Autónoma
 •  Fernando Guldrís Iglesias como persoa física representante do Instituto Galego da Vivenda e Solo (IGVS)
 •  SECRETARIO Ángel Rodríguez González (Secretario non conselleiro).   

COMISIÓN DE AUDITORÍA DE CONTROL 

PRESIDENTE: 

 • Heriberto García Porto

VOCAIS:

 • Ricardo Valencia Hentshel, 
 • María Angeles Domínguez Franjo

SECRETARIO

 • Ángel Rodríguez González (Secretario non conselleiro).  

COMISIÓN EXECUTIVA PERMANENTE

PRESIDENTE

 • Heriberto García Porto

VOCAIS

 • Ricardo Valencia Hentschel,
 • María Angeles Domínguez Franjo

SECRETARIO

 • Ángel Rodríguez González

Regulamento da Comisión Executiva Permanente

 

XERENTE

 • María Doporto Santos

COORDINADORES

 •  Coordinador Unidade Territorial Norte: Manuel Angel López Real
 •  Coordinador Unidade Territorial Sur: Argimiro Marnotes Fernández

 

ESTATUTOS

Estatutos

Modificacións estatutarias

PODERES XERENTE E COORDINADORES

 Poder Xerente (revocado)

Poder Xerente 18-02-2022

 Poder Coordinador Unidade Sur 

Poder Coordinador Unidade Norte 

 

 Poder Presidente do Consello de Administracción

 

02-RESPONSABLE DA TRANSPARENCIA

Xerencia

Localización: Polígono de Fontiñas-Area Central Local 25z Primer Andar 15707 SANTIAGO DE COMPOSTELA

Teléfono: 881 999 108

Mail: transparencia@xesturgalicia.com

Horario de atención o público: de 09 a 14 horas de luns a venres

 

Información sobre as relacións coa cidadanía

1-Solo empresarial en venda

 * Resolución do concurso público de venda (concurso 23-01-2017)

 *  Resolución do concurso público de venda (concurso 30-01-2018)

* Adxudicación directa de parcelas (consello 22-06-2018)

*Adxudicación directa de parcelas (comisión executiva do 23-07-2018)

*Adxudicación directa de parcelas (consello do 31-07-2018)

*Adxudicación directa de parcelas (comisión executiva do 25-09-2018)

*Adxudicación directa de parcelas (comisión executiva do 31/10/2018)

*Adxudicación directa de parcelas (comisión executiva do 14/11/2018)

* Adxudicacion directa de parcelas (comisión executiva do 19/12/2018)

*Adxudicación directa de parcelas (consello administración do 17/01/2019)

*Resolución do Concurso Público de Venda de parcelas convocado polo Consello de Administración de data 05/02/2019

*Adxudicación directa de parcelas (Comisión Executiva do 08-05-2019)

*Resolución do Concurso Público de parcela (Comisión Executiva do 08-05-2019)

*Adxudicación directa de parcelas (Consello de Administración do 06-06-2019)

*Adxudicación directa de parcelas (Comisión Executiva do 08-07-2019)

*Adxudicación directa de parcelas (Consello de Administración do 11-07-2019)

*Adxudicación directa de parcelas (Comisión Executiva do 31-07-2019)

*Adxudicación directa de parcelas (Consello de Administración do 11-10-2019)

*Adxudicación directa de parcelas (Comisión Executiva do 18-10-2019) 

*Adudicación directa de parcelas (Comisión Executiva do 19-11-2019)

*Adxudicación directa de parcelas (Comisión Executiva do 27-12-2019)

*Adxudicación directa de parcelas (Comisión Executiva do 17-01-2020)

*Resolución do Concurso Publico de Venda de Parcelas Convocado polo Consello de Adminsitracion de data 05/02/2020

*Adxudicación directa de parcelas (Comisión executiva do 30-07-2020)

*Adxudicación de parcelas solo residencial (Consello administración do 15-10-2020)

*Adxudicacion de parcelas solo empresarial (Comisión executiva do 30-10-2020)

*Adxudicacion de parcelas solo empresarial (Comisión executiva do 17-12-2020)

*Adxudicacion de parcelas solo empresarial (Comisión executiva do 22-12-2020)

*Adxudicacion de parcelas solo empresarial - parque empresarial de CARBALLO (Comision executiva do 12-02-2021)

*Adxudicacion de parcelas solo empresarial - parque empresarial de PEREIRO DE AGUIAR (Comision executiva do 12-02-2021)

*Adxudicación de parcelas solo empresarial do concurso convocado polo Consello de Administración do 19 de febreiro de 2021

*Adxudicación de parcelas solo empresarial (Comisión executiva do 21-xuño-2021)

*Adxudicación de parcelas solo empresarial (Comisión executiva do 29-xullo-2021)

*Adxudicación de parcelas solo empresarial (Comisión executiva do 29-setembro-2021)

*Adxudicación directa parcelas solo empresarial (Consello de administración do 26 de outubro de 2021)

*Adxudicación directa parcelas solo empresarial (Comisión executiva do 18 de novembro de 2021)

*Adxudicación directa parcelas solo empresarial (Comisión executiva do 29 de decembro de 2021)

*Adxudicación directa parcelas solo empresarial (Comisión executiva do 3 de decembro de 2021)

*Resolución do concurso público de venda de parcelas de solo empresarial propiedade de Xestur, S.A. pola Comisión Executiva Permanente de 31 de maio de 2022

*Adxudicación directa parcelas solo empresarial (Comisión executiva do 29 de xullo do 2022)

*Resolución do concurso público de venda das parcelas de solo empresarial no PE de As Gándaras, Sionlla, Carballo, Pereiro de Aguiar, Arteixo-Moras (Comisión executiva do 27 de setembro do 2022)

*Adxudicación directa parcelas solo empresarial (Comisión executiva do 08 de novembro do 2022)

*Adxudicación directa parcelas solo empresarial (Comisión executiva do 23 de decembro do 2022)

*Resolución do concurso público de venda de parcelas de solo empresarial (Comisión de 23 de mayo de 2023)

*Adxudicación directa parcelas solo empresarial (Comisión executiva do 05 de xullo de 2023)

*Adxudicación directa parcelas solo empresarial (Comisión executiva do 18 de outubro de 2023)

*Adxudicación directa parcelas solo empresarial (Comisión executiva do 19 de decembro de 2023)

 

 

2-Solo empresarial-dereito superficie

 

  * Parcelas disponibles

  * Modelo solicitude

  * Bases dereito superficie

 

3-Contactos

4-Plans e proxectos de parques empresariais

5-Solo residencial

5.1-Actuacións

5.2-Solo disponible

5.3-Vivendas protección autonomica

5.4-Vivendas en aluguer

6-Rehabilitación

 

Documentos relacionados

 

Información de relevancia xurídica

Información en materia de personalInformación económica
Contas anuais

Periodo medio de pago a proveedores

 

RATIO OPERACIONES PAGADAS (PMP del último mes de referencia) en días

RATIO OPERACIONES PENDIENTES DE PAGO

PERIODO MEDIO DE PAGO ENTIDAD

DECEMBRO-2019 6.37 1.43 4.36
       
       
Orzamentos
Informacion patrimonial
Contratación públicaConvenios de colaboraciónEncomendas de xestión


Encomendas

Data Número Descripción En vigor Arquivo
06/03/2019250Instrución Renda Básica de Emancipación 2019SI Ver documento
27/12/2018251Resolución do 27/12/2018 pola que se prorroga a vixencia da resolución do 27/03/2009 polo que se lle encarga a xestur a redación e tramitación da modificación puntual do Plan Parcial de San Paio de Navia en VIgo.NO Ver documento
26/12/2018247Resolucion da Axencia Galega de Infraestructuras pola quie se encomenda a Xestur Galicia a realización de traballos técnicos, de data 18 de decembro de 2018SI Ver documento
27/07/2018245Resolución do 27 de xullo de 2018 pola que se modifica e prorroga a encomenda á sociedade Xestión do Solo de Galicia-Xestur, S.A para a realización dos traballos de difusión das Areas de Rehabilitación Integral (ARI) e de Información e Apoio Técnico na tramitación dos programas de axudas xestionadas polo IGVS, no ámbito da ARI dos Camiños de Santiago. EXPEDIENTE: EXP01-18 SI Ver documento
22/11/2017241Encomenda de xestión para a tramitación e xestión do alleamento de bens inmobles que lle sexan adxudicados ao IGAPE en procedementos xudiciais.SI Ver documento
28/08/2017238Resolución de 28 de agosto de 2017 pola que se encomenda á sociaedade Xestión do Solo de Galicia-Xestur, S.A a posta en marcha e difusión do observatorio do solo empresarial de galicia e a elaboración de determinados contidos do mesmoSI Ver documento
12/06/2017235Resolucion para a realización de traballos técnicos para a Conselleria de Infraestruturas e VivendaSI Ver documento
Subvencións
Información sobre ordenación do territorio e ambiente
Información sobre as relacións co parlamento de Galicia
Información
PARTICIPACIÓN

Este apartado non é de aplicación á sociedade.

1. Consulta pública previa


 • Consultas abertas
 • Consultas pechadas

2. Normativa en tramitación


 • En prazo de envío de suxestións
 • Pendente de aprobación
 • Aprobada e publicada no dog

3. Procedementos de información publicación


4. Participación en plans e programas


*** Estes apartados non son de aplicación a Xestión do Solo de Galicia-Xestur,S.A polo que enlazamos co portal de transparencia e goberno aberto da Xunta de Galicia

RELACIÓNS COA CIDADANÍA

1. Información e atención a cidadanía

    Lei 1/2016 de 18 de xaneiro de transparencia e bo goberno

    Lei 19/2013, de 09 de decembro, de transparencia, acceso a información pública e bo goberno


2. Procedementos e servizos


Guía de procedementos e servizos

Solo empresarial-venda
Concurso

Adxudicación directa (non dispoñibles ata a finalización concurso)
Parcelas disponibles

Solo empresarial-dereito superficie (non dispoñibles ata a finalización concurso)

                                 Solo empresarial-adxudicacións de parcelas

Solo residencial

 

Cartas de servizos aprobadas

3. Suxestións e queixas


Formulario de suxestións e queixas


 

TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL, ORGANIZATIVA E DE PLANIFICACIÓN

1. Goberno e altos cargos (Non existen altos cargos na sociedade)


 • Altos cargos de entidade instrumental
 • Declaracións de actividades e bens patrimoniais
 • Información sobre viaxes de altos cargos
 • Axenda de altos cargos
 • Códigos éticos ou de bo goberno

2. Estrutura orgánica e funcional


 • Estrutura organizativa
 • Funcións
 • Decretos de estrutura orgánica
 • Organigrama

Xunta Xeral
Consello de Administración
Comisión Executiva - Comisión de Auditoria e Control
Xerente
Coordinador Unidade Norte-Coordinador Unidade Sur. 

Normativa de aplicación

                        Estatutos

Órganos colexiados

Xunta Xeral de Accionistas

ACCIONISTAS % DO CAPITAL SOCIAL
 Instituto Galego da Vivenda e Solo 51.53%
 Secretaria Xeral e do Patrimonio 47.29%
 Excma. Deputación Provincial de A Coruña 0.63%
 Excma. Deputación Provincial de Lugo 0.34%
 Instituto Ourensán de Desenvolvemento Económico INORDE 0.16%
 Excma. Deputación Provincial de Pontevedra 0.05%

Consello de Administración

 PRESIDENTE

 Heriberto García Porto

 VOCAIS

 María Angeles Domínguez Franjo
 Ricardo Valencia Hentschel
 Encarnación Rivas Díaz  
 David Cabañó Fernández como persoa física representante da Administración Xeral da Comunidade Autónoma
Instituto Galego da Vivenda e Solo (IGVS)

SECRETARIO

Ángel Rodríguez González (Secretario non conselleiro).   

 

COMISIÓN DE AUDITORÍA DE CONTROL 

PRESIDENTE

Heriberto García Porto

VOCAIS:

Ricardo Valencia Hentshel
María Angeles Domínguez Franjo

SECRETARIO

Ángel Rodríguez González (Secretario non conselleiro).  

COMISIÓN EXECUTIVA PERMANENTE

PRESIDENTE

Heriberto García Porto

VOCAIS

Ricardo Valencia Hentschel
María Angeles Domínguez Franjo

SECRETARIO

Ángel Rodríguez González

 

Delegacións de competencias 

Comisión executiva -- Escritura pública de data 24/11/2017 - Notaría Hector Pardo - Protocolo 1273

Xerente --Escritura pública de data 18/02/2022 - Notaría Hector Pardo - Protocolo 140

Coordinadores das Unidades Territoriais-Escritura pública de data 08/03/2019 - Notaria Hector Pardo - Protocolo 265

 

 

Directorio das unidades administrativas (non existen en Xestur)

3. Planificación


 • Plans e programas anuais/plurianuais
 • No seu caso, contrato de xestión ou contrato programa 
 • No seu caso, plan de actuación

4. Memoria de actividade


 

INFORMACIÓN DE RELEVANCIA XURÍDICA

INFORMACIÓN ECONÓMICA, ORZAMENTARIA E ESTATÍSTICA

1. Orzamentos 

Orzamentos da entidade: 2020 ; 2021 ; 2022 ; 2023
Outras cuestións orzamentarias:

2. Contabilidade.

Contas anuais e informes de auditoría:   2019 ; 2020 ; 2021 ; 2022

3. Convenios

Consulta convenios da Xunta de Galicia

4. Patrimonio

Relación de bens inmobles

Vehículos

5. Axudas e subvencións (non se conceden pola sociedade)

Convocatorias

Concesións

6. Contratación pública

Plataforma contratación da Xunta de Galicia

Perfil do contratante

7. Encomendas de xestión

8. Concesión de servizos públicos (non é aplicable á sociedade)

 

INFORMACIÓN EN MATERIA DE PERSOAL

Relacións de postos de traballo


Cadros de persoal


Contías das retribucións

       Convenio colectivo de las sociedades públicas Xestur A Coruña, Xestur Lugo, Xestur Ourense y Xestur Pontevedra do 01 de xuño de 2008.

Ofertas públicas de emprego


Convocatorias de procesos selectivos


Provisión transitoria de postos de traballo


Listas de selección de persoal interino ou temporal


Autorización ou recoñecemento de compatibilidade


Contratos de alta dirección

1 Contrato Xerencia
2 Contrato Coordinador Unidade Norte
3 Contrato Coordinador Unidade Sur

Acordos  ou  pactos  reguladores  das  condicións  de  traballo  ou  das  retribucións  e incentivos


   Convenio colectivo de las sociedades públicas Xestur A Coruña, Xestur Lugo, Xestur Ourense y Xestur Pontevedra

Canle de denuncias (esta obriga comprende as entidades con 50 ou máis traballadores polo que non é de aplicación a Xestur)