Información organizativa e de planificación

01-ORGANOS DA SOCIEDADE

XUNTA XERAL DE ACCIONISTAS

 ACCIONISTAS % DO CAPITAL SOCIAL
 Instituto Galego da Vivenda e Solo 51.53%
Secretaria Xeral e do Patrimonio 47.29%
 Excma. Deputación Provincial de A Coruña 0.63%
 Excma. Deputación Provincial de Lugo 0.34%
 Instituto Ourensán de Desenvolvemento Económico INORDE 0.16%
Excma. Deputación Provincial de Pontevedra 0.05%
   

CONSELLO DE ADMINISTRACIÓN

 PRESIDENTE

 •  Heriberto García Porto

 VOCAIS

 •  María Angeles Domínguez Franjo
 •  Ricardo Valencia Hentschel
 •  Encarnación Rivas Díaz  
 •  David Cabañó Fernández como persoa física representante da Administración Xeral da Comunidade Autónoma
 •  Fernando Guldrís Iglesias como persoa física representante do Instituto Galego da Vivenda e Solo (IGVS)
 •  SECRETARIO Ángel Rodríguez González (Secretario non conselleiro).   

COMISIÓN DE AUDITORÍA DE CONTROL 

PRESIDENTE: 

 • Heriberto García Porto

VOCAIS:

 • Ricardo Valencia Hentshel, 
 • María Angeles Domínguez Franjo

SECRETARIO

 • Ángel Rodríguez González (Secretario non conselleiro).  

COMISIÓN EXECUTIVA PERMANENTE

PRESIDENTE

 • Heriberto García Porto

VOCAIS

 • Ricardo Valencia Hentschel,
 • María Angeles Domínguez Franjo

SECRETARIO

 • Ángel Rodríguez González

Regulamento da Comisión Executiva Permanente

 

XERENTE

 • María Doporto Santos

COORDINADORES

 •  Coordinador Unidade Territorial Norte: Manuel Angel López Real
 •  Coordinador Unidade Territorial Sur: Argimiro Marnotes Fernández

 

ESTATUTOS

Estatutos

Modificacións estatutarias

PODERES XERENTE E COORDINADORES

 Poder Xerente (revocado)

Poder Xerente 18-02-2022

 Poder Coordinador Unidade Sur 

Poder Coordinador Unidade Norte 

 

 Poder Presidente do Consello de Administracción

 

02-RESPONSABLE DA TRANSPARENCIA

Xerencia

Localización: Polígono de Fontiñas-Area Central Local 25z Primer Andar 15707 SANTIAGO DE COMPOSTELA

Teléfono: 881 999 108

Mail: transparencia@xesturgalicia.com

Horario de atención o público: de 09 a 14 horas de luns a venres

 

Información sobre as relacións coa cidadanía

1-Solo empresarial en venda

 * Resolución do concurso público de venda (concurso 23-01-2017)

 *  Resolución do concurso público de venda (concurso 30-01-2018)

* Adxudicación directa de parcelas (consello 22-06-2018)

*Adxudicación directa de parcelas (comisión executiva do 23-07-2018)

*Adxudicación directa de parcelas (consello do 31-07-2018)

*Adxudicación directa de parcelas (comisión executiva do 25-09-2018)

*Adxudicación directa de parcelas (comisión executiva do 31/10/2018)

*Adxudicación directa de parcelas (comisión executiva do 14/11/2018)

* Adxudicacion directa de parcelas (comisión executiva do 19/12/2018)

*Adxudicación directa de parcelas (consello administración do 17/01/2019)

*Resolución do Concurso Público de Venda de parcelas convocado polo Consello de Administración de data 05/02/2019

*Adxudicación directa de parcelas (Comisión Executiva do 08-05-2019)

*Resolución do Concurso Público de parcela (Comisión Executiva do 08-05-2019)

*Adxudicación directa de parcelas (Consello de Administración do 06-06-2019)

*Adxudicación directa de parcelas (Comisión Executiva do 08-07-2019)

*Adxudicación directa de parcelas (Consello de Administración do 11-07-2019)

*Adxudicación directa de parcelas (Comisión Executiva do 31-07-2019)

*Adxudicación directa de parcelas (Consello de Administración do 11-10-2019)

*Adxudicación directa de parcelas (Comisión Executiva do 18-10-2019) 

*Adudicación directa de parcelas (Comisión Executiva do 19-11-2019)

*Adxudicación directa de parcelas (Comisión Executiva do 27-12-2019)

*Adxudicación directa de parcelas (Comisión Executiva do 17-01-2020)

*Resolución do Concurso Publico de Venda de Parcelas Convocado polo Consello de Adminsitracion de data 05/02/2020

*Adxudicación directa de parcelas (Comisión executiva do 30-07-2020)

*Adxudicación de parcelas solo residencial (Consello administración do 15-10-2020)

*Adxudicacion de parcelas solo empresarial (Comisión executiva do 30-10-2020)

*Adxudicacion de parcelas solo empresarial (Comisión executiva do 17-12-2020)

*Adxudicacion de parcelas solo empresarial (Comisión executiva do 22-12-2020)

*Adxudicacion de parcelas solo empresarial - parque empresarial de CARBALLO (Comision executiva do 12-02-2021)

*Adxudicacion de parcelas solo empresarial - parque empresarial de PEREIRO DE AGUIAR (Comision executiva do 12-02-2021)

*Adxudicación de parcelas solo empresarial do concurso convocado polo Consello de Administración do 19 de febreiro de 2021

*Adxudicación de parcelas solo empresarial (Comisión executiva do 21-xuño-2021)

*Adxudicación de parcelas solo empresarial (Comisión executiva do 29-xullo-2021)

*Adxudicación de parcelas solo empresarial (Comisión executiva do 29-setembro-2021)

*Adxudicación directa parcelas solo empresarial (Consello de administración do 26 de outubro de 2021)

*Adxudicación directa parcelas solo empresarial (Comisión executiva do 18 de novembro de 2021)

*Adxudicación directa parcelas solo empresarial (Comisión executiva do 29 de decembro de 2021)

*Adxudicación directa parcelas solo empresarial (Comisión executiva do 3 de decembro de 2021)

*Resolución do concurso público de venda de parcelas de solo empresarial propiedade de Xestur, S.A. pola Comisión Executiva Permanente de 31 de maio de 2022

*Adxudicación directa parcelas solo empresarial (Comisión executiva do 29 de xullo do 2022)

*Resolución do concurso público de venda das parcelas de solo empresarial no PE de As Gándaras, Sionlla, Carballo, Pereiro de Aguiar, Arteixo-Moras (Comisión executiva do 27 de setembro do 2022)

*Adxudicación directa parcelas solo empresarial (Comisión executiva do 08 de novembro do 2022)

*Adxudicación directa parcelas solo empresarial (Comisión executiva do 23 de decembro do 2022)

*Resolución do concurso público de venda de parcelas de solo empresarial (Comisión de 23 de mayo de 2023)

 

2-Solo empresarial-dereito superficie

 

  * Parcelas disponibles

  * Modelo solicitude

  * Bases dereito superficie

 

3-Contactos

4-Plans e proxectos de parques empresariais

5-Solo residencial

5.1-Actuacións

5.2-Solo disponible

5.3-Vivendas protección autonomica

5.4-Vivendas en aluguer

6-Rehabilitación

 

Documentos relacionados

 

Información de relevancia xurídica

Información en materia de personalInformación económica
Contas anuais

Periodo medio de pago a proveedores

 

RATIO OPERACIONES PAGADAS (PMP del último mes de referencia) en días

RATIO OPERACIONES PENDIENTES DE PAGO

PERIODO MEDIO DE PAGO ENTIDAD

DECEMBRO-2019 6.37 1.43 4.36
       
       
Orzamentos
Informacion patrimonial
Contratación públicaConvenios de colaboraciónEncomendas de xestión


Encomendas

Data Número Descripción En vigor Arquivo
06/03/2019250Instrución Renda Básica de Emancipación 2019SI Ver documento
27/12/2018251Resolución do 27/12/2018 pola que se prorroga a vixencia da resolución do 27/03/2009 polo que se lle encarga a xestur a redación e tramitación da modificación puntual do Plan Parcial de San Paio de Navia en VIgo.NO Ver documento
26/12/2018247Resolucion da Axencia Galega de Infraestructuras pola quie se encomenda a Xestur Galicia a realización de traballos técnicos, de data 18 de decembro de 2018SI Ver documento
27/07/2018245Resolución do 27 de xullo de 2018 pola que se modifica e prorroga a encomenda á sociedade Xestión do Solo de Galicia-Xestur, S.A para a realización dos traballos de difusión das Areas de Rehabilitación Integral (ARI) e de Información e Apoio Técnico na tramitación dos programas de axudas xestionadas polo IGVS, no ámbito da ARI dos Camiños de Santiago. EXPEDIENTE: EXP01-18 SI Ver documento
22/11/2017241Encomenda de xestión para a tramitación e xestión do alleamento de bens inmobles que lle sexan adxudicados ao IGAPE en procedementos xudiciais.SI Ver documento
28/08/2017238Resolución de 28 de agosto de 2017 pola que se encomenda á sociaedade Xestión do Solo de Galicia-Xestur, S.A a posta en marcha e difusión do observatorio do solo empresarial de galicia e a elaboración de determinados contidos do mesmoSI Ver documento
12/06/2017235Resolucion para a realización de traballos técnicos para a Conselleria de Infraestruturas e VivendaSI Ver documento
Subvencións
Información sobre ordenación do territorio e ambiente
Información sobre as relacións co parlamento de Galicia
Información